Zřeknutí se odpovědnosti

Obecné

Podmínky tohoto prohlášení (dále jen "Prohlášení") se vztahují na tento web www.carnextmarketplace.com, který provozuje LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082 mě Amsterdam (dále jen "LeasePlan") a na naše zprávy přes sociální sítě. Přečtěte si toto prohlášení pozorně.

Návštěvou tohoto webu nebo použitím informací poskytnutých na nebo prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s tímto prohlášením. V případě jakéhokoli rozporu mezi smluvními podmínkami konkrétních produktů a služeb a tohoto prohlášení mají přednost podmínky specifické pro dané produkty a služby.

Používání tohoto webu

Informace poskytované na nebo prostřednictvím tohoto webu nesmějí být používány jako náhrada za jakoukoli formu poradenství. Rozhodnutí na základě těchto informací jdou na váš účet a odpovědnost.

Přestože se LeasePlan snaží poskytovat přesné, úplné a aktuální informace, získané ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, LeasePlan neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, výslovně uvedené nebo předpokládané, o tom, zda poskytované informace na nebo prostřednictvím tohotoi webu nebo sociální sítě jsou přesné, úplné nebo aktuální.

LeasePlan ovládá a udržuje tento web z Nizozemska a netvrdí, že informace poskytované na nebo prostřednictvím této webové stránky jsou vhodné nebo dostupné k použití v jiných lokalitách. Pokud použijete tento web v jiné zemi, jste odpovědni za dodržování příslušných místních zákonů.

LeasePlan neprohlašujeme ani nezaručujeme, že webová stránka funguje bez chyby a přerušení.

Použití tohoto webu bránící ostatním uživatelům internetu v jeho používání, ohrožující fungování tohoto webu nebo ovlivňující údaje poskytované na nebo prostřednictvím tohoto webu nebo softwaru, na jehož základě web pracuje, není dovoleno.

Informace, produkty a služby třetích stran

Tam, kde LeasePlan poskytuje hypertextové odkazy na weby třetích stran, LeasePlan tím neschvaluje produkty a služby poskytované na nebo prostřednictvím těchto webů. Použití takových odkazů je zcela na vaše vlastní riziko a LeasePlan nenese odpovědnost za obsah, použití nebo dostupnost těchto webových stránek. LeasePlan neověřuje pravdivost, přesnost, odůvodněnost, spolehlivost ani úplnost obsahu takových webů.

Duševní vlastnictví

LeasePlan nebo příslušný vlastník si ponechává veškerá práva (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví) na všechny informace poskytované na nebo prostřednictvím tohoto webu (včetně všech textů, grafiky, fotografií, ilustrací, aplikací a logotypů). Nesmíte kopírovat, stahovat, zveřejňovat, šířit nebo reprodukovat žádnou z informací obsažených na tomto webu nebo na sociálních sítích v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti LeasePlan nebo příslušného souhlasu vlastníka. Informace obsažené na tomto webu ale můžete tisknout či stahovat pro osobní použití.

Komunikace online

Zprávy, které odešlete LeasePlan e-mailem, nemusí být bezpečné. LeasePlan doporučuje neposílat žádné důvěrné informace pro LeasePlan e-mailem. Pokud se rozhodnete odeslat zprávy pro LeasePlan e-mailem, přijímáte riziko, že mohou být zachyceny, zneužity nebo změněny třetí stranou.

Vyloučení odpovědnosti

LeasePlan ani žádný z jeho zástupců nebo subdodavatelů nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, následné, represivní nebo exemplární škody, včetně ušlého zisku (i v případě, že LeasePlan je upozorněn na takovou možnost) vzniklé jakýmkoli způsobem, včetně ale bez omezení z (i) jakýchkoli závad, virů a jiných poruch způsobených na zařízení a dalším softwaru v souvislosti s přístupem nebo používáním tohoto webu, (ii) údajů poskytovaných na nebo prostřednictvím tohoto vebů, (iii) zachycení, změny nebo zneužití informací přenášených do LeasePlan nebo k vám, (iv) funkčnosti nebo nedostupnosti tohoto webu, (v) zneužití tohoto webu, (vi) ztráty dat, (vii) stahování nebo používání jakéhokoli softwaru poskytovaného na tomto webu nebo v sociálních sítích (viii) nároků třetích stran v souvislosti s použitím tohoto webu nebo informací poskytnutých společností LeasePlan.

Odpovědnost je vyloučena také ve prospěch ředitelů a zaměstnanců společnosti LeasePlan.

Rozhodné právo

Tento web a jeho prohlášení se řídí a vykládá podle zákonů Nizozemska. Všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti s tímto prohlášením se předkládají do výhradní jurisdikce soudů v Amsterdamu.

V případě nesrovnalosti nebo rozdílu ve výkladu mezi různými jazykovými verzemi tohoto prohlášení má přednost anglická jazyková verze.

Změny

LeasePlan si vyhrazuje právo změnit informace poskytované na nebo prostřednictvím tohoto webu, včetně podmínek tohoto prohlášení, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Doporučujeme pravidelně kontrolovat případné změny v informacích poskytovaných na nebo prostřednictvím tohoto webu včetně podmínek tohoto prohlášení.