Disclaimer

Algemeen

De bepalingen van deze disclaimer (hierna de 'Disclaimer') zijn van toepassing op deze website www.carnextmarketplace.com van LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam ('LeasePlan') en op onze berichten via sociale media. Gelieve deze Disclaimer aandachtig te lezen.

Door gebruik te maken van deze website en/of informatie die op of via deze website verstrekt wordt, gaat ermee akkoord om gebonden te zijn door deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden voor dergelijke producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie die op of via deze website verstrekt wordt, vormt geen vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel LeasePlan poogt om accurate, volledige en actuele informatie te verstrekken die afkomstig is van bronnen die als betrouwbaar beschouwd worden, garandeert of verklaart LeasePlan noch expliciet, noch impliciet, dat de informatie die op of via deze website of sociale media verstrekt wordt, accuraat, compleet of actueel is.

LeasePlan beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en garandeert niet dat de informatie die op of via deze website verstrekt wordt geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Als u deze website vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

LeasePlan verklaart of garandeert niet dat deze website foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een wijze die het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van deze website kan in gevaar kan brengen en/of invloed kan hebben op de informatie die op via deze website of de onderliggende software verstrekt wordt.

Informatie, producten en diensten van derden

De hypertekstkoppelingen naar websites van derden die LeasePlan eventueel verstrekt, vormen geen goedkeuring van LeasePlan voor producten of diensten die op of via dergelijke websites worden aangeboden. Het gebruik van dergelijke links is geheel op eigen risico, en LeasePlan aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. LeasePlan verifieert de waarheid, nauwkeurigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud op dergelijke websites niet.

Intellectuele eigendom

LeasePlan of de betreffende eigenaar behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en elk ander intellectuele-eigendomsrecht) met betrekking tot de informatie die op of via deze website verstrekt wordt (waaronder alle teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, apps en logo's). U mag de informatie op deze website of sociale media in geen enkele vorm kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LeasePlan of specifieke toestemming van de eigenaar. U mag echter wel informatie op deze website afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijke gebruik.

Onlinecommunicatie

Berichten die u per e-mail naar LeasePlan verzendt, zijn mogelijk niet veilig. LeasePlan raadt aan om geen vertrouwelijke informatie per e-mail te verzenden naar LeasePlan. Als u per e-mail berichten verzendt naar LeasePlan, aanvaardt u het risico dat ze onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Noch LeasePlan, noch een van zijn agenten of onderaannemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, punitieve of exemplaire schade-eisen, met inbegrip van gederfde winst (zelfs als LeasePlan op de hoogte gesteld werd van de mogelijkheid daarvan) die op enigerlei wijze ontstaan, inclusief maar niet beperkt tot: (i) defecten, virussen en eventuele andere storingen op apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website verstrekt wordt, (iii) het onderscheppen, wijzigen of misbruiken van informatie die doorgegeven wordt aan LeasePlan of aan u, (iv) de werking of niet-beschikbaarheid van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) gegevensverlies, (vii) het downloaden of gebruiken van software die ter beschikking gesteld wordt door deze website of sociale media, of (viii) claims van derden in verband met het gebruik van deze website of de informatie die LeasePlan verstrekt.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van LeasePlan.

Toepasselijk recht

Deze website en de Disclaimer worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

Bij een discrepantie of verschil in interpretatie tussen de verschillende taalversies van deze Disclaimer prevaleert de Engelstalige versie.

Wijzigingen

LeasePlan behoudt zich het recht voor om de informatie die verstrekt wordt op of via deze website, met inbegrip van de bepalingen van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is raadzaam om de informatie die verstrekt wordt op of via deze website, met inbegrip van de voorwaarden van deze Disclaimer, periodiek te raadplegen voor veranderingen.