Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólne

Warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie do witryny www.carnextmarketplace.com, należącej do LeasePlan Corporation N.V., Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam (nazywanego dalej "LeasePlan") i do naszych wiadomości publikowanych na mediach społecznościowych. Prosimy o uważną lekturę tego wyłączenia odpowiedzialności.

Korzystając z tej strony i zawartych na niej informacji, zgadzasz się na następujące wyłączenie odpowiedzialności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy regulaminami konkretnych produktów a tym wyłączeniem odpowiedzialności, obowiązujący jest regulamin danego produktu albo usługi.

Korzystanie z tej strony internetowej

Informacje zawarte na tej stronie nie powinny być wykorzystywane jako substytut innych porad. Użytkownik bierze na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność za decyzje podjęte dzięki tym informacjom.

LeasePlan stara się dostarczyć dokładne, kompletne i aktualne informacje, ze źródeł uznanych za wiarygodne, nie udziela jednak gwarancji, wyraźnej bądź dorozumianej, że informacje przedstawione na tej witrynie albo za jej pomoc są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

LeasePlan kontroluje i utrzymuje tę witrynę z Holandii i nie gwarantuje, że informacje zawarte na niej albo dostarczone za jej pośrednictwem są dostosowane do prawa w innych krajach. Korzystając z tej strony w innych miejscach, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za dostosowanie się do obowiązującego prawa.

LeasePlan nie gwarantuje płynnego i pozbawionego błędów działania tej strony.

Korzystanie z tej witryny w sposób, który może utrudniać korzystanie innym użytkownikom, narażać działanie tej witryny i wpływać na informacje zawarte na niej albo dostarczone za jej pośrednictwem jest zabronione.

Informacje dotyczące osób trzecich, produktów i usług

W wypadku udostępnienia przez LeasePlan łączy hipertekstowych do stron internetowych innych podmiotów, udostępniony link nie może być traktowany jako wyraz poparcia dla produktów albo usług świadczonych przez daną stronę albo na niej. Ryzyko, z którym związane jest korzystanie z linków, spoczywa na użytkowniku, a LeasePlan nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość, wykorzystanie i dostępność tych stron. LeasePlan nie daje gwarancji prawdy, zasadności, pewności i kompletności jakiejkolwiek zawartości na tych stronach.

Własność intelektualna

LeasePlan albo konkretny właściciel zachowuje wszystkie prawa (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, jak również wszelkie inne prawa własności intelektualnej) do informacji zawartych na tej witrynie (w tym do tekstów, grafik, zdjęć, ilustracji, aplikacji i log). Kopiowanie, pobieranie, publikacja, dystrybucja i reprodukcja w jakiejkolwiek formie informacji zawartych na tej witrynie albo w mediach społecznościowych jest zabroniona bez pisemnej zgody od LeasePlan albo konkretnego właściciela. Dozwolone jest drukowanie lub pobieranie materiałów zawartych na tej stronie do użytku osobistego.

Komunikacja w internecie

Wiadomości wysłane e-mailem do LeasePlan mogą być niezabezpieczone. Sugerujemy nie korzystać z e-maila do przesyłania informacji poufnych. Wysyłając wiadomości e-mail do LeasePlan, akceptujesz ryzyko, że te mogą zostać przechwycone, użyte i zmodyfikowane przez stronę trzecią.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ani LeasePlan, ani żaden z jego przedstawicieli lub podwykonawców nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, następcze lub retorsyjne, w tym między innymi za utratę zysków (nawet jeśli LeasePlan został o niej poinformowany) spowodowane przez między innymi: (i) wady, wirusy i inne awarie dowolnego sprzętu lub oprogramowania mającego związek z tą witryną, (ii) informacje zawarte na lub dostarczone przez tę witrynę, (iii) przechwycenie, zmodyfikowanie albo niewłaściwe wykorzystanie informacji przekazywanych do LeasePlan albo użytkownika, (iv) działanie albo niedostępność tej witryny, (v) niewłaściwe wykorzystanie tej witryny, (vi) utratę danych, (vii) pobieranie albo wykorzystywanie oprogramowania udostępnionego na tej witrynie albo mediach społecznościowych i (viii) roszczenia stron trzecich w związku z korzystaniem z tej strony albo informacji dostarczonych przez LeasePlan.

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również dyrektorów i pracowników LeasePlan.

Obowiązujące prawo

Ta strona internetowa i wyłączenie odpowiedzialności są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem holenderskim. Wszelkie spory wynikające z tego wyłączenia odpowiedzialności albo dotyczące go będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim a którąkolwiek inną wersją językową niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, obowiązuje wersja w języku angielskim.

Poprawki

LeasePlan zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych na tej stronie internetowej, w tym treści tego wyłączenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Zaleca się okresowe sprawdzanie informacji zawartych na tej stronie internetowej, w tym treści tego wyłączenia odpowiedzialności.